Dossier: Zolderseweg – Schootstraat

Het kruispunt Zolderseweg/Schootstraat is gevaarlijk. Op deze drukke scholenfietsroute worden voorrangsregels niet correct toegepast. Vooral niet door fietsers. Een duidelijke oversteekplaats voor fietser, voetganger en rolstoelgebruiker ontbreekt. De verwarring die hierdoor ontstaat zorgt voor gevaarlijke situaties. Bovendien verhindert de geldende snelheidslimiet van 70 km/u een veilige oversteek.

Probleemomschrijving

Verkeersdoorstroming

Onderstaand diagram toont het verloop van verkeer op 26 oktober 2020 omstreeks 16u00. In een tijdspanne van een half uur passeerden 499 voertuigen.

De meeste verplaatsingen van gemotoriseerd verkeer zijn tussen de Zolder-centrum en Heusden-Cité : 243.
Tussen Zolder-centrum en Heusden-centrum: 183 voertuigen
Tussen Heusden-centrum en Heusden-cité: 73 voertuigen

Telactie

De telactie van een uur op 14 mei 2020 toonde al aan dat de Zolderseweg een drukke, functionele fietsroute is.

Te kort indraaiend vrachtverkeer

Bussen of vrachtwagens die van Zolder komen en rechtsaf richting Edward Staintonstraat afdraaien nemen de bocht soms te kort waardoor ze met het achterwiel over het fietspad rijden. Een dodehoekongeval is niet denkbeeldig door het ontbreken van een veiligheidszone.

Verbeteringsvoorstel

De fietsersbond is van mening dat een herinrichting van dit kruispunt en het verlagen van de snelheid in de Zolderseweg de veiligheid van de zwakke weggebruiker verbetert . Het voorstel lost de onduidelijkheid op inzake de voorrang en beveiligt de doortocht van de zwakke weggebruiker.

Deze foto toont de huidige situatie

(Bron: Googlemaps)

Onderstaande foto toont de gewijzigde situatie (klik op de foto om te vergroten)

trottoiruitstulping en voorrangsweg

Door het aanbrengen van een trottoiruitstulping in de Schootstraat en door het verkeer tussen Zolder-centrum en Heusden-Cité voorrang te geven wordt het verloop van de verkeersbewegingen verduidelijkt. Bestuurders uit Heusden-centrum worden voorrangsplichtig aan verkeer uit Heusden-Cité rijdend richting Zolder.
Verkeer uit Heusden-Cité met bestemming Heusden-centrum vertraagt door de asverschuiving.
De belangrijkste verkeersstroom van fietsers en voertuigen uit Heusden-Cité kunnen nu het kruispunt richting Zolder-centrum veiliger oversteken.

Fietsgeleidingslijnen

Fietsgeleidingsmarkering voor fietsers die van Zolder-centrum komen en richting Heusden-centrum rijden en fietsers die van Heusden-centrum komen en richting Heusden-cité rijden verduidelijken de oversteekplaatsen.

Fietsbeugels

Veiligheidselementen of omegabeugels op het kruispunt beveiligen de fietser door de fysieke scheiding van zwakke weggebruiker en voertuigverkeer. De huidige fietsbeugels kunnen vervangen worden door paaltjes op elke hoek van het kruispunt. Het fietspad wordt zo beveiligd.

Zone 50

In Zolderseweg is momenteel een snelheidslimiet van 70/u van toepassing. In aangrenzende wegen Schootstraat en Sluisbamd geldt 50 km/u.
De Zolderseweg is niet enkel een drukke scholenfietsroute maar sluit ook aan op het toeristisch fietspad “kolenspoor”. Er zijn twee fietsoversteekplaatsen vlak voor en na de brug met een beperkt zicht op het aankomend verkeer. De huidige maximumsnelheid van 70 km/u is te hoog om veilig te kunnen oversteken.
Het voorstel omvat een verlaging van de snelheidslimiet in Zolderseweg van 70 naar 50.

Gerelateerd

Beveiligd: Evaluatie van de fietsstraten in Zolder-centrum

Fietsstraat: wat zegt de wet? bron: veiligverkeer.be Een hart voor veiligheid Verkeersveiligheid blijft uiteraard een topprioriteit in ons beleid en dat heeft duidelijk zijn weerslag in het plan....

Evaluatie van de herinrichting van de N729

De herinrichting van gewestweg N729, gedeelte Terlaemenlaan en in het bijzonder de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad is de aanleiding voor de fietsersbond om te focussen op de ingrepen vanuit het standpunt van de fietser.

Dossier: Zolder-Centrum – invoeren van één grote fietszone

Klik hier indien het bestand niet zichtbaar is of klik op de downloadknop:Download

Dossier: Omgeving Kerk Heusden Dorp

De auto neemt nog steeds het leeuwendeel van de openbare ruimte van Heusden Dorp in. Er is te weinig ruimte voor de fietser, voetganger en...

Dossier: Groene boulevard. Heuvel – Schans: het kan anders!

De straten Heuvelstraat, Halbeekstraat, Schansstraat en Kleuterweg vormen een ronde met in het midden de Halbeekvallei (natuurgebied). Ze zijn voor de actieve weggebruiker (fietsers, voetgangers, personen met een handicap) erg onveilige wegen. Er is geen fietspad, nauwelijks een voetpad en er wordt te snel gereden.

74. Kloosterstraat, zandophoping

Slechte staat van de weg door zandophoping en slechte asfalt. Volg alle meldingen hier op.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Vanaf nu kan je 3-maandelijks fietsnieuws en inspiratie ontvangen in je mailbox! Hoe werkt het? Vul hieronder je mailadres in en klik op "inschrijven". Wij zorgen voor de rest!

Fietsersbond Heusden-Zolder verbindt zich ertoe uw e-mailadres uitsluitend voor de bovenvermelde doeleinden te gebruiken. Het zal in geen geval gebruikt worden voor politieke, commerciële of andere doeleinden.