Algemene voorwaarden en privacy beleid

Inleiding
Fietsersbond vzw vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar leden en websitebezoekers te beschermen. Hieronder lees je wat dat inhoudt. 1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy 2. Gebruikersovereenkomst website 3. Gebruik van cookies 4. Verkoopsvoorwaarden vormingen en activiteiten  5. Deelnemen aan campagnes, activiteiten, vormingen, enquêtes 6. Het Fietsersbond-lidmaatschap

1. Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en privacy

Alle informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat je om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de dienstverlening van de Fietsersbond. Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens. Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Je kan gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken. Je wendt  je hiervoor tot Fietsersbond Heusden – Zolder, Email adres: heusden-zolder@fietsersbond.be. Fietsersbond Heusden – Zolder verzamelt noch gebruikt  informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Fietsersbond Heusden – Zolder op voorhand je toestemming hiervoor heeft verkregen. Fietsersbond Heusden – Zolder verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik gemaakt wordt door derden van de gegevens. Fietsersbond vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vind je altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

2. Gebruikersovereenkomst website

Artikel 1 : Voorwerp Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en de diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.
Artikel 2 : Aansprakelijkheid De inhoud van https://fietsenvanhtotz.be/ kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Fietsersbond Heusden – Zolder kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Fietsersbond Heusden – Zolder aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Fietsersbond Heusden – Zolder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op https://fietsenvanhtotz.be/. Dit geldt zowel voor informatie die Fietsersbond Heusden – Zolder zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Fietsersbond Heusden – Zolder is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie. De website https://fietsenvanhtotz.be/ bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Fietsersbond Heusden – Zolder aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.
Artikel 3 : Intellectuele eigendom en copyright  De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens eigendom zijn en blijven van Fietsersbond Heusden – Zolder. De gegevens kunnen enkel worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding. Niets van de site mag gebruikt worden voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fietsersbond Heusden – Zolder. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor illegale doeleinden.
Artikel 4 : Bewijs en toepasselijk recht  Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

3. Gebruik van cookies

Fietsersbond Heusden – Zolder maakt op https://fietsenvanhtotz.be/ gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die je hebt bezocht. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

4. Deelnemen aan campagnes, activiteiten, vormingen, enquêtes

Wie zich bij deelname aan campagnes, activiteiten, vormingen, enquêtes akkoord verklaart met de privacyverklaring van Fietsersbond vzw, geeft Fietsersbond vzw de toestemming hem/haar via e-mail op de hoogte te brengen van de resultaten en van (nieuwe) producten, diensten, activiteiten, enz. van de Fietsersbond Heusden – Zolder.